Vyhľadávanie produktov

KOMIS

 KOMIS - PREDAJ

Sleduj nás na facebooku

Ochrana osobných údajov

K ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov, o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „GDPR“).

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Správcom vašich osobných údajov je naša spoločnosť:

Ľuboslav Janus JANUS NÁPOJE, SNP 829/177, 013 24 Strečno, IČO: 40434796.

V prípade potreby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov nám napíšte na: janus@janusnapoje.sk

Získavanie osobných údajov:

Osobné údaje získavame priamo od Vás pri odoslaní dopytu na webe, vyplnení kontaktného formulára alebo pri uzatvorení zmluvy či objednávky.

Spracovanie osobných údajov:

Spracúvame nasledovné osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, korešpondenčná adresa, fakturačná adresa, telefonický kontakt a emailová adresa na nasledovné účely:

 1. Spracúvanie osobných údajov na účely predzmluvných vzťahov.
  Osobné údaje spracúvame na účely vybavenia požiadavky prostredníctvom vyplnenia dopytu na webe alebo vyplnením kontaktného formulára.
 1. Spracúvanie osobných údajov na účely uzavretia zmluvy
  Osobné údaje spracúvame na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy, objednávky tovaru, na účely vystavenia a doručenia faktúry, dodacieho listu, na odstúpenie od zmluvy a na vybavenie reklamácie.
 1. Spracúvanie osobných údajov na základe plnenia zákonnej povinnosti
  Osobné údaje môžeme spracúvať na účely archivácie obchodných dokumentov alebo účtovných dokladov podľa zákona o účtovníctve.
 1. Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu
  Osobné údaje môžeme spracúvať na základe nášho oprávneného záujmu, napr. pri obhajobe právnych nárokov vyplývajúcich zo zmluvy alebo pri vymáhaní pohľadávok.

Sprístupnenie údajov tretím stranám:

Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám, nebudú prenesené do tretej krajiny a budú spracúvané výlučne prevádzkovateľom, sprostredkovateľom a oprávnenými osobami v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov. Sú to tieto subjekty:

 • externé spracovanie účtovníctva:
  EKA-Z, s.r.o.
  Vysokoškolákov 41
  010 08 Žilina
  IČO: 364 380 73
 • kuriérska služba:
  Geis Parcel SK s.r.o.
  Trňanská 6, 96 001 Zvolen
  IČ DPH: SK 2023410301
  IČO: 46 489 592
  Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 21503/S

  Geis SK s.r.o.
  Trňanská 6, 96 001 Zvolen
  IČ DPH: SK 2020452687
  IČO: 31 324 428
  Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo 2083/S
 • IT služby:
  Mouton s.r.o. Žilina
  Bratislavská 31
  010 01 Žilina
  IČ DPH: SK2023103401
  IČO: 45727074
  Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 53518/L

Uchovávanie osobných údajov:

Získané osobné údaje na účely predzmluvných vzťahov uchovávame po dobu 6 mesiacov. Ak do tejto doby nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, údaje budú zo systému vymazané.
Osobné údaje získané na účel plnenia zmluvy budeme uchovávať po dobu platnosti zmluvy a po dobu nevyhnutnej archivácie na základe zákona o účtovníctve, t. j. po dobu 10 rokov.
Osobné údaje získané na základe súhlasu uchovávame po dobu registrácie na stránke www.janusnapoje.sk v prípade vyplnenia registračného formulára alebo do odvolania súhlasu.

Právo v súvislosti so spracúvaním osobných údajov:

 1. v zrozumiteľnej forme žiadať presné informácie o zdroji, z ktorého sme získali osobné údaje na spracúvanie a právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje a získať prístup k týmto osobným údajom a informáciám podľa § 21 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov;
 2. právo vyžadovať opravu podľa § 22 Zákona o ochrane osobných údajov ak spracúvame neaktuálne osobné udeje;
 3. právo na likvidáciu podľa § 23 Zákona o ochrane osobných údajov. Každá žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky na likvidáciu nakoľko zákonná povinnosť či oprávnený záujem nás oprávňuje ponechať si Vaše osobné údaje;
 4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa § 24 Zákona o ochrane osobných údajov, nakoľko sme povinný Vaše osobné údaje spracúvať výhradne na splnenie najnutnejších zákonných povinností, teda obmedziť ich spracúvanie;
 5. právo na prenosnosť osobných údajov podľa § 26 Zákona o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje vieme poskytnúť inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné podmienky;
 6. právo na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28, pričom nemáme automatizovaný spôsob spracovania osobných údajov;
 7. právo na oznámenie porušenia ochrany osobných údajov podľa § 41 v prípade ak došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov, o tomto porušení Vás budeme informovať;
 8. právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa ustanovenia  § 27 Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak budete namietať spracúvanie osobných údajov Vaše osobné údaje nemôžeme spracúvať na tento účel. V prípade ak vykonáte objednávku neposkytujete automaticky súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely;
 9. v prípade ak nemáte spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, Vaše práva môže uplatniť zákonný zástupca;
 10. právo podať podnet alebo sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava  email: statny.dozor@pdp.gov.sk       www.dataprotection.gov.sk.

Z toho, že spracúvame vaše osobné údaje, vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z uvedených práv, budeme vás o vybavení žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám.

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov:

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely zasielania newslettera a účely marketingu je dobrovoľný. Môžete ho kedykoľvek odvolať písomne mailom na janus@janusnapoje.sk

Vylúčenie zodpovednosti

Napriek tomu, že táto webová stránka je vytvorená s najlepším úmyslom, nemôžeme zaručiť úplnú presnosť a správnosť obsiahnutých informácií. Vylučujeme teda akékoľvek ručenie za škody, ktoré vznikli z použitia informácií z tejto webovej stránky, pokiaľ nie sú podložené dôkazmi o hrubej nedbanlivosti alebo zámere.
Technické atribúty a zloženie výrobkov garantuje výrobca.