Ochrana osobných údajov a poučenie o Cookies

Ochrana osobných údajov a poučenie o Cookies

K ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov, o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „GDPR“).

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Správcom vašich osobných údajov je naša spoločnosť:

Ľuboslav Janus JANUS NÁPOJE, SNP 829/177, 013 24 Strečno, IČO: 40434796.

V prípade potreby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov nám napíšte na: janus@janusnapoje.sk

Získavanie osobných údajov:

Osobné údaje získavame priamo od Vás pri odoslaní dopytu na webe, vyplnení kontaktného formulára alebo pri uzatvorení zmluvy či objednávky.

Spracovanie osobných údajov:

Spracúvame nasledovné osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, korešpondenčná adresa, fakturačná adresa, telefonický kontakt a emailová adresa na nasledovné účely:

Sprístupnenie údajov tretím stranám:

Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám, nebudú prenesené do tretej krajiny a budú spracúvané výlučne prevádzkovateľom, sprostredkovateľom a oprávnenými osobami v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov. Sú to tieto subjekty:

Uchovávanie osobných údajov:

Získané osobné údaje na účely predzmluvných vzťahov uchovávame po dobu 6 mesiacov. Ak do tejto doby nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, údaje budú zo systému vymazané.Osobné údaje získané na účel plnenia zmluvy budeme uchovávať po dobu platnosti zmluvy a po dobu nevyhnutnej archivácie na základe zákona o účtovníctve, t. j. po dobu 10 rokov.Osobné údaje získané na základe súhlasu uchovávame po dobu registrácie na stránke www.janusnapoje.sk v prípade vyplnenia registračného formulára alebo do odvolania súhlasu.

Právo v súvislosti so spracúvaním osobných údajov:

Z toho, že spracúvame vaše osobné údaje, vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z uvedených práv, budeme vás o vybavení žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám.

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov:

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely zasielania newslettera a účely marketingu je dobrovoľný. Môžete ho kedykoľvek odvolať písomne mailom na janus@janusnapoje.sk

Vylúčenie zodpovednosti

Napriek tomu, že táto webová stránka je vytvorená s najlepším úmyslom, nemôžeme zaručiť úplnú presnosť a správnosť obsiahnutých informácií. Vylučujeme teda akékoľvek ručenie za škody, ktoré vznikli z použitia informácií z tejto webovej stránky, pokiaľ nie sú podložené dôkazmi o hrubej nedbanlivosti alebo zámere. Technické atribúty a zloženie výrobkov garantuje výrobca.

Rýchle vyhľadávanie produktov